Change Language Thai English
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
เทศบาลตำบลบางสวรรค์
33 ม.3 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-961-851
โทรสาร : 077-961-851
www.bangsawancity.go.th
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ปีงบประมาณ 2564
  รายงานผลการประเมิน ITA 2563
 
  สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
จำนวนคนเข้าชมเว็บไซด์ 
     
เทศบาลตำบลบางสวรรค์
33 ม.3 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-961-851 โทรสาร : 077-961-851
สำหรับผู้ดูแลระบบ
   
   Copyright © 2019. www.bangsawancity.go.th. All rights reserved. Powered by STS Group.